Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Finansów

Wydział Finansów

Skarbnik Opalenicy

Agnieszka Antkowiak-Żak

Pokój 3  tel.: 61 44 77 281  wew. 36, 697 873 126

skarbnik@opalenica.pl

 

 

Referat Budżetu, Płac i Księgowości   

 

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

Małgorzata Konieczna

Pokój 2  tel.: 61 44 77 281  wew. 33, 697 873 128

 

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Helena Sibilska

Pokój 2  tel.: 61 44 77 281  wew. 33, 697 873 128

 

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Dominika Słocińska

Pokój 4  tel.: 61 44 77 281  wew. 32, 697 873 129

  sprawozdania@opalenica.pl

 

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Lossy

Pokój 4  tel.: 61 44 77 281  wew. 32, 697 873 129

 


 

 

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

   

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Beata Miczek

Pokój 9  tel.: 61 44 77 281  wew. 11, 697 873 137

  podatki@opalenica.pl

 

 Inspektor ds. podatków i opłat

Aneta Szukała

Pokój 8  tel.: 61 44 77 281  wew. 34, 697 873 242

podatki1@opalenica.pl

 

            Podinspektor ds. podatków i opłat

Michał Kawczyński

Pokój 8  tel.: 61 44 77 281  wew. 34, 697 873 242

podatki2@opalenica.pl

 

 

Inspektor ds. księgowości, podatków i opłat 

Iwona Zaremba

  Pokój 8  tel.: 61 44 77 281  wew. 54, 697 873 138

podatki3@opalenica.pl

 

 Inspektor ds. finansowych

Hubert Semczyszyn 

Pokój 5  tel.: 61 44 77 281  wew. 35, 697 873 135

kasa@opalenica.pl

 

 

 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny-

informacje i deklaracje składane przez podatników

Podstawa prawna:

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1170)

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (DZ. U. z 2020 roku, poz. 333)

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 888).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - IN-1 oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,

są obowiązane składać w terminie:

· Do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości DN-1

· Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek rolny DR-1

· Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny DL-1

oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Informacja dotycząca podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika

Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

WAŻNE!

Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Gminy Opalenica

PKO BP S.A.  Nr 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

· I rata płatna - 15 marca,

· II rata płatna - 15 maja,

· III rata płatna - 15 września,

· IV rat płatna - 15 listopada.

 

Gmina Opalenica PKO BP SA. 

NR 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458

Podatek od nieruchomości osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty ( dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych)

 

Wymagane dokumenty wraz z załącznikami:

Osoby fizyczne:

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

ZN-1/A Dane o nieruchomościach.

Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZN-1/A Dane o nieruchomościach.

Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Podatek rolny:

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZN-1/A Dane o nieruchomościach.

Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Podatek leśny:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZN-1/A Dane o nieruchomościach.

Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Załączniki:

· Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Opalenicy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Opalenicy

Załączniki:

(DRUKI OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30 CZERWCA 2019 r. )

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego -  .doc    .pdf

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości -  .doc    .pdf

DR-1 deklaracja na podatek rolny -   .doc    .pdf

DL-1 deklaracja na podatek leśny -   .doc    .pdf

Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego -   .doc    .pdf

ZN-1/A- Dane o nieruchomościach -  .doc    .pdf

ZN-1/B –Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości -   .doc    .pdf

 

DRUKI FORMULARZY NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHNA ROK 2018

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych -  .doc   .pdf

DT-1/A  Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych -  .doc   .pdf

 

DRUKI FORMULARZY NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHNA ROK 2019

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych -  .doc   .pdf

DT-1/A  Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych -  .doc   .pdf

 

(DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2019 r. )

  •  OSOBY FIZYCZNE

IL-1 - informacja o lasach

 

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 

IN-1  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xls

 

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xls

 

 

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane pozostałych podatników

 

 

IR-1  informacja o gruntach

 

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZIR-2  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.xls

 

  • OSOBY PRAWNE

DL-1  deklaracja na podatek leśny

 

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

DN-1deklaracja na podatek od nieruchomości

 

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xls

 

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.xls

 

 

DR-1 deklaracja na podatek rolny

 

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.xls

 

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

Uchwały:

Uchwały obowiązujące w roku 2022.

Uchwały obowiązujące w roku 2021.

Uchwały obowiązujące w roku 2020.

Uchwały obowiązujące w roku 2019.