Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 

URZĄD STANU CYWILNEGO W OPALENICY

ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica
Pokój 02 tel.: 61 44 77 281 w. 20, 697 873 161
e-mail: usc@opalenica.pl

 Godziny pracy:

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Justyna Hałas

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Iwona Bobowska

 

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w Opalenicy (USC) należy w szczególności:
 1. rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego:
a) urodzeń,
b) małżeństw,
c) zgonów;
 1. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz wpisywanie ich do rejestru uznań;
 2. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego;
 3. wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
a) odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
b) zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
c) zaświadczeń o stanie cywilnym;
d) wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy
 1. organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;
 2. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:
a) prawomocnych orzeczeń sądów,
b) ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,
c) odpisów aktów stanu cywilnego,
d) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
e) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
f) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 1. wydawanie decyzji o zmianie imion lub nazwisk;
 2. występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra właściwego do spraw administracji, o nadanie nr PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce;
 3. dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego;
 4. wydawanie zaświadczeń, że obywatel Polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
 5. wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 4 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 6. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 7. wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego;
 8. przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 9. prowadzenie postępowań dotyczących:
a) wpisania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzanych poza granicami RP,
b) uzupełniania aktu stanu cywilnego,
c) sprostowania aktu stanu cywilnego,
d) odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
e) ustalenia treści aktu;
 1. uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych;
 2. wydawanie decyzji o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 3. przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
 4. zamieszczanie przy aktach stanu cywilnego w formie przypisków informacji o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby;
 5. prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 6. przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego, dla których zakończył się okres przechowywania w tutejszym urzędzie. 
UWAGA: DOKUMENTY W ZASOBACH ARCHIWALNYCH USC PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ 100 (URODZENIA) I 80 LAT (MAŁŻEŃSTWA I ZGONY).
 
Opłatę skarbową w wysokości określonej w załączniku do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) należy uiścić na rachunek PKO BP SA nr 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458.
 
do pobrania: