Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W OPALENICY

  ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica

Pokój 02  tel.: 61 44 77 281 w. 20, 697 873 161

e-mail: usc@opalenica.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek  730  - 1600

wtorek-czwartek  730 - 1530

piątek  730 - 1500

 

Kierownik USC

Ewa Górka


Zastępca kierownika USC

Iwona Bobowska

Zadania:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na  stan cywilny osób,

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego,

 • wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych,

 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 • wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP,

 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania,

 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych,

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska,

 • przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,

 • dokonywanie sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego,

 • uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych w oparciu o art. 1145 Kpc,

 • bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje administracyjne,

 • organizowanie uroczystości jubileuszowych,

 • prowadzenie archiwum USC.

 do pobrania:


 

UWAGA: DOKUMENTY W ZASOBACH ARCHIWALNYCH USC PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ 100 (URODZENIA) I 80 LAT (MAŁŻEŃSTWA I ZGONY) Zasoby archiwalne ulegają zmianie w związku z przekazywaniem materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

Opłatę skarbową w wysokości określonej w załączniku do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz U. z 2019 r. poz. 1000) należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Opalenicy lub na rachunek PKO BP SA nr 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458.