Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stanowisko ds. pożarnictwa

Samodzielne stanowisko ds. pożarnictwa

Stanowisko ds. pożarnictwa
 

Krzysztof Kaczmarek   

 

Pokój 07 

tel.: 61 44 281 w. 49, 697 873 174, 667 687 998 

oc@opalenica.pl

   

 

  • zaopatrzenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie i sprzęt ochrony osobistej;
  • koordynacja spraw związanych z badaniami lekarskimi uprawniającymi do udziału w działaniach ratowniczych, z ubezpieczeniem członków ochotniczych straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz z ubezpieczeniem mienia znajdującego się w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych;
  • koordynacja terminowego przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów, przeglądu sprzętu technicznego i środków ochrony dróg oddechowych;
  • zatwierdzania kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego ochotniczych straży pożarnych;
  • prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu przekazanego w użytkowanie ochotniczym strażom pożarnym;
  • organizowanie gminnych ćwiczeń, szkoleń i manewrów ochotniczych straży pożarnych;
  • współdziałanie z PSP, Związkiem OSP RP, Strażą Leśną, zakładami pracy i innymi organami w zakresie ustalenia sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej