Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Tomasz Matusiak

Pokój 19  tel.: 61 44 77 281  wew. 31, 697 873 140

sekretarz@opalenica.pl, promocja@opalenica.pl 

 

 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu;

 

 • prowadzenie naboru pracowników;

 

 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu oraz koordynowanie procesu szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

 

 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji, postulatów i interwencji;

 

 • prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz zbioru ich statutów i regulaminów organizacyjnych;

 

 • prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych Gminy;

 

 • monitoring systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, organizowanie audytu wewnętrznego Urzędu oraz nadzór i koordynowanie spraw związanych z kontrola zewnętrzną;

 

 • monitoring sprawozdawczości GUS;

 

 • koordynowanie zadań Gminy w dziedzinie opieki społecznej;

 

 • koordynowanie realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych;

 

 • realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji;

 

 • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;

 

 • nadzór nad realizacją zadań obronnych Gminy;
 
 • organizacja przeprowadzania spisów powszechnych;

 

 • organizacja przeprowadzania wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i do Senatu oraz samorządowych, wyborów do Parlamentu Europejskiego, referendów oraz konsultacji społecznych;

 

 • przyjmowanie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w trybie przewidzianym w art. 951 Kodeksu cywilnego;

 

 • poświadczanie zgodności z oryginałem dokumentów sporządzonych przez organ Gminy oraz Urząd;

 

 • sporządzanie poświadczeń urzędowych, do których uprawniony jest organ Gminy;
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy, administracją powiatową, wojewódzką i rządową,

 • działanie w zakresie promocyjnej, sportowej i kulturalnej gminy,

 • koordynacja przygotowań imprez oraz uroczystości organizowanych przez gminę,

 • wprowadzanie materiałów i nadzór merytoryczny nad stroną internetową urzędu,

 • współpraca z przedstawicielami mediów,

 • koordynowanie działalności oraz nadzór nad gminnymi instytucjami kultury,

 • koordynowanie prac nad wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.