Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kwalifikacja Wojskowa 2020 - AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA: WOJEWODA OD 13 MARCA 2020 ZAWIESZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ

 Z piątkiem, 13 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wstrzymuje realizację zadania “Kwalifikacja wojskowa na terenie całego województwa wielkopolskiego”. W związku tym nie odbędzie się komisja w Nowym Tomyślu, na której mieli się stawić Mieszkańcy Gminy Opalenica. Doręczone wezwania utraciły więc swoje umocowanie prawne i są nieaktualne. O nowym terminie kwalifikacji poinformujemy, gdy zostanie on ustalony.

 

 

Kwalifikacja Wojskowa 2020

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Tomyślu w 2020 r. Powiatowa Komisja Lekarska będzie miała swoją siedzibę:

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

Os. Północ 37a

64-300 Nowy Tomyśl

 

Termin stawiennictwa dla osób urodzonych w 2001 r. oraz urodzonych w latach 2000 – 1996, które nie stanęły do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Opalenica to 23-26marca 2020 r.

16 stycznia 2020 r. Wojewoda Wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze Wielkopolski. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji?

  • mężczyźni kończący 19 lat,

  • mężczyźni starsi - jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

  • osoby starsze niż 19 lat, które: 

-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności "B"), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności "B"), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.

  • kobiety określonego rocznika, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w określonym  roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,

Do kwalifikacji mogą stawić się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wzywanie do kwalifikacji.
Wójt lub Burmistrz ma obowiązek wezwać osoby podlegające kwalifikacji co najmniej siedem dni przed jej terminem. Jednak nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
UWAGA: Kwalifikacja wojskowa polega tylko i wyłącznie na określeniu zdolności do czynnej służby wojskowej i przeniesieniu do rezerwy (z wyjątkiem osób, które mają orzeczoną kategorię zdrowia "B").

Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.