Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA » Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego

Jolanta Wachowiak

Pokój 08  tel.: 61 44 77 281  wew. 58

meldunki@opalenica.pl

 

 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą miejsca pobytu stałego i czasowego

 • prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych

 • występowanie z wnioskami o nadanie numeru PESEL

 • prowadzenie rejestru wyborców

 •  prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Opalenicy
 •  prowadzenie rejestru aktów kierownictwa wewnętrznego wydawanych przez Burmistrza


 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu

 


Obowiązek meldunkowy cudzoziemca

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

 

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Nadanie numeru PESEL

 

Rejestr wyborców

 

Inspektor ds. kancelaryjnych

Renata Chybowska

Pokój 01  tel.: 61 44 77 281  wew. 10 i 42


 • prowadzenie punktu kancelaryjnego 

 • obsługa centrali telefonicznej

 • koordynacja zadań związanych z obsługą klienta

 • koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów


Inspektor ds. organizacyjnych

Hanna Królak

Pokój 04  tel.: 61 44 77 281  wew. 25

 

 •   koordynacja zadań związanych z obsługą klienta, 

 •   wykonywanie czynności związanych z dokumentacją archiwalną,

 •    koordynacja prawidłowego obiegu dokumentacji.


 

 

 

Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Iwona Bobowska

Pokój 07  tel.: 61 44 77 281  wew. 46

bip@opalenica.pl


 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

 • opracowanie i realizacja programów zdrowotnych,

 • obsługa organizacyjna wyborów, referendów i spisów powszechnych,

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie,

 

 

 

 

  Inspektor ds. kadr i administracji

Karolina Drozdowska  

Pokój 05  tel.: 61 44 77 281  wew. 48

kadry@opalenica.pl

 

 • prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Miejskiego,

 • prowadzenie archiwum Urzędu Miejskiego,

 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych.

  

 


   

Starszy Informatyk

Andrzej Mroczek

Pokój 03  tel.: 61 44 77 281  wew. 55

informatyk@opalenica.pl

 

 • nadzór i administrowanie siecią informatyczną Urzędu,

 • zapewnienie sprawnej, ciągłej i bezpiecznej pracy infrastruktury informatycznej Urzędu,

 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej,

 • koordynowanie i opiniowanie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie wdrażania technik komputerowych,

 • kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych,

 • ochrona danych wrażliwych klientów Urzędu i pracowników zgromadzonych w systemie informatycznym zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi (pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego - ASI)

 


 

Inspektor ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej

i zarządzania kryzysowego

Krzysztof Kaczmarek

Pokój 01  tel.: 61 44 77 281  wew. 49

edg@opalenica.pl

 

 • obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej,

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (stałych, jednorazowych i na katering),

 • prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, w tym rejestracja i przygotowanie kwalifikacji wojskowej,

 • Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej, 

 • sprawy zarządzania kryzysowego,

 • sprawy obrony cywilnej.

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu


  

Działalność gospodarcza

 

  WNIOSKI OBOWIĄZUJĄCE OD 20 MAJA 2017 R.

 

   FORMULARZE ZUS

   OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZUS

 
 

  

  

 

 

Katarzyna Wypych
pomoc administracyjna

  Pokój 01  tel.: 61 44 77 281  wew. 28

dowody@opalenica.pl


 


 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

 • udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 
 
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu uzupełniane są elektronicznie w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/05/2004 13:47:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: (27/10/2008 12:59:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (21/06/2017 13:11:29)