Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA » Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Terczyńska   

Pokój 27  tel.: 61 44 77 281  wew. 22, 697 873 203

mienie@opalenica.pl

 • sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych,

 • sprawy pierwokupu,

 • zarządzanie obiektami użyteczności publicznej i budynkami, w których znajdują się mieszkania komunalne i lokale użytkowe,

 • komunalizacja mienia,

 • koordynacja działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej w obiektach stanowiących majątek gminy,

 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, nadawanie i weryfikacja nazw ulic i miejscowości

  

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Justyna Hałas

Pokój 28  tel.: 61 44 77 281  wew. 37, 697 873 219

grunty@opalenica.pl

 

 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział,

 • rozgraniczanie nieruchomości,

 • czasowe zajęcie terenu dla realizacji inwestycji,

 • wydawanie zezwoleń na poprowadzenie sieci uzbrojenia terenu przez grunty gminne,

 • sprzedaż, nabycie i zamiana gruntów gminnych,

 • oddawanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości gminnych, 

 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • wyrażanie zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek i ograniczeń, wpisanych na rzecz gminy,

 • komunalizacja mienia,

 • regulacja gruntów przejętych pod drogi gminne,

 • odszkodowania za grunty przejęte poddrogi gminne,

 • opłaty adiacenckie

 

 

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Agnieszka Czekalska

Pokój 28  tel.: 61 44 77 281  wew. 37, 697 873 219

grunty2@opalenica.pl

 

 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych,

 • przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

 • bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

 • ustalanie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych,

 • prowadzenie spraw związanych z najmem gruntów, budynków i lokali użytkowych,

 • prowadzenie spraw związanych z użyczeniem nieruchomości,

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, z wyjątkiem gruntów przejętych pod drogi gminne


 

uchwała Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XII/95/2011 z dnia 04.11.2011 r. w sprawie ustalenia bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

 

Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i budownictwa

Adam Głowacki 

Pokój 26  tel.: 61 44 77 281  wew. 52, 697 873 211

budynki@opalenica.pl

 

 • przygotowanie, koordynacja realizacji, odbiór i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów, stanowiących własność gminy,

 • nadzór nad obiektami, których zarządzanie jest powierzone Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

  

Iwona Pierzyńska

Pomoc administracyjna 

Pokój 26  tel.: 61 44 77 281  wew. 52, 697 873 211

 • naliczanie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali oraz użytkowaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 • wystawianie faktur najemcom lokali komunalnych i rozliczanie wniesionych opłat,
 • wystawianie faktur i faktur korygujących za najem lokali użytkowych, sal wiejskich, garaży i gruntów, za użytkowanie wieczyste gruntów, za dzierżawę urządzeń kotłowni, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także faktur za sprzedaż działek i mieszkań,
 • rozliczanie dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Gminy,
 • kontrola opłat za lokale mieszkalne, znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych,
 • okresowe rozliczanie opłat za media dla budynków i poszczególnych lokali,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji zasobów lokalowych.  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Nowicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/05/2004 13:25:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Iwona Bobowska (26/05/2011 14:35:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Bobowska (04/04/2018 10:50:06)